Farma 'Sečanj'

Farma svinja ‘Sečanj’ je locirana u mestu Sečanj, koje se nalazi 40 km istočno od Zrenjanina prema granici sa Rumunijom. Preduzeće ‘Massagrar’ d.o.o. je 2011. godine kupilo renomiranu farmu koja se duži vremenski period nije bavila proizvodnjom svinja. Angažovanjem više različitih institucija, kao i stručnih konsultanata iz oblasti stočarstva i uključivanjem danskih eksperata za velike farme, uz značajna novčana ulaganja urađena je rekonstrukcija kompletne infrastrukture i resursa farme i uspešno uspostavljen proizvodni proces uzgoja svinja.

Celokupna delatnost farme je bazirana na konstantnoj nabavci vrhunskog genetskog materijala iz Danske (tehnologija Danbred), zemlje koja je svetski lider u uzgoju svinja. Pored genetike, koja je obezbedila visoke reproduktivne rezultate i brz prirast, značajan faktor za uspešnu proizvodnju predstavljaju hemijski ispravna voda, dobar ambijent, kvalitetna i izbalansirana hrana kao i stručna osposobljenost zaposlenih, što sve kao ukupan rezultat daje vrhunske tovljenike sa veoma kvalitetnim mesom bez prisustva pesticida, hormona, antibiotika i bilo kakvih rezidua koje zadovoljava zahteve i najizbirljivijih potrošača.

Proizvodnja svinja na farmi

Proizvodnja svinja i svinjskog mesa zauzima jedno od vodećih mesta po vrednosti u poljoprivrednoj proizvodnji u Srbiji. Za razliku od seoskih domaćinstava, koja svinje proizvode za sopstvene potrebe i evenualnu prodaju viška proizvoda, kao i sve velike farme, farma 'Sečanj' je orjentisana na masovnu proizvodnju tovljenika. Opstanak farme na tržitu osigurava konkurentna proizvodnja, tako da finansijski rezultat zavisi od načina držanja i smeštaja svinja, ishrane u tovu, a posebno od proizvodnosti životinja i njihovog kvaliteta.

Da bi farma bila uspešna, pored velikog broja grla, veoma su važni i rezultati koje se postižu tokom celog procesa i svih faza uzgoja. Tov svinja zahteva kontinuitet u proizvodnji, stalno prisustvo na tržištu, velika ulaganja, konstantan planski rad, a kao krajnji rezultat se dobija - kvalitetno meso.

Stoga, je farma 'Sećanj' organizovana po najsavremenijim svetskim standardima kao jedan zatvoren sistem proizvodnje i zaokružena tehnološka celina, gde su na jednom mestu sve kategorije svinja, od krmača i nerastova, preko prasadi na sisi, prasadi u odgoju, tovnih svinja i priplodnih nazimica.

Objekti i metodologija rada su prilagođeni menadžmentu na nedeljnom nivou, koji je optimalan za proizvodni proces. Svi objekti su povezani koridorima što daje veliku prednost u manipulaciji životinja. Na farmi je u upotrebi video nadzor u svim objektima, radi što manjeg prisustva čoveka, a samim tim i smanjenja stresa i uznemiravanja svinja. Sam uzgoj se velikim delom odvija uz upotrebu savremene mehanizacije i automatizacije procesa uz primenu elektronike i računarske tehnike u ishrani i kontroli, primenom naprednih hranilica, kontroli ambijentalnih uslova putem upotrebe raznih modernih sistema ventilacije i klimatizacije.

Farma 'Sečanj' predstavlja zatvoreni sistem proizvodnje potpuno odvojen od spoljne sredine i zdravstveni sistem najvišeg ranga SPF (Specific Patogen Free) sa definisanim procesima kontrole infekcije, zdravlja i transporta životinja, a takođe čini i jednu biosigurnosnu zonu, pa je ulazak na farmu dozvoljen isključivo zaposlenima i određenim licima sa posebnom dozvolom za pristup i to jedino nakon tuširanja i promene kompletne garderobe.

Karakteristike farme i proizvodni procesi

Osnovni koncept rada farme ‘Sečanj’ se bazira na:

- savremenim tehničko-tehnološkim rešenjima proizvodnje
- držanju visokoproduktivnih rasa svinja
- objektima koji zadovoljava stroge tehnološke norme proizvodnje
- ishrani kompletnim smešama
- odgoju u objektima zatvorenog tipa
- primeni petonedeljnog sistema proizvodnje
- maksimalnom korišćenju površina u objektima
- racionalnom korišćenju objekata, po sistemu ‘“all in - all out’
- objektima sa savremenom opremom za hranjenje i napajanje
- redovnom izđubravanju objekata
- snabdevanju svinja uvek sa dovoljnom količinom sveže vode
- obezbeđenju namenskog magacinskog prostora
- održavanju propisanog mikroklimata
- striktnom pridržavanju mera bio sigurnosti, preventive, dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije
- primeni odgovarajućeg režima svetla prema potrebama svinja u različitim fazama proizvodnje
- angažovanju radnika koji savesno i predano obavljaju specifične radne zadatke
- redovnoj evidenciji proizvodnih parametara

Metodologija proizvodnje podeljena je u nekoliko u najbitnijih faza:

Čekalište
Sam naziv ovog objekta govori o njegovoj nameni. U njemu se nalaze suprasne krmače i nazimice od dana utvrđivanja suprasnosti do 5 dana pre prašenja. U čekalištu su krmače razvrstane prema telesnoj masi i datumu očekivanog prašenja. U ovoj fazi one su veoma osetljive, te je potrebno pažljivo postupati sa njima. Proizvodnja je koncipirana na nedeljnom menadžmentu, što znači de se svake nedelje osemenjava određen broj grla koja se posle 28 dana prebacuju u grupne bokseve, gde ostaju do 112-og dana suprasnosti. Ovaj postupak se konstantno ponavlja.
Prasilište
S obzirom da je odgajivanje sisajuće prasadi najosjetljiviji deo proizvodnog ciklusa, potrebno je u prasilištu osigurati optimalne uslove za odgoj. U prasilište se krmače uvode 112-og dana gde se prase u roku od nedelju dana što je direktno povezano sa sistemom osemenjavanja koji se isto odvija u tom roku. Krmače ostaju u prasilištu do momenta zalučenja prasadi. Dojni period je predviđen da iznosi u proseku 28 dana. Krmače su smeštene u specijalne bokseve zajedno sa prasadima. Ishrana svake dojare je individualna, pri čemu im se obezbeđuje količine hrane po sistemu 'ad libidum', odnosno po volji. Prasad se uče da jedu suvu hranu od 5 dana starosti.
Odgajalište
Po završetku dojnog perioda, prasilišta nakon odbijanja od krmače, prasad se prebacuju u odgoj gde se formiraju grupe prema veličini i prema polu. Vodi se računa o zdravstvenom stanju prasadi i odgovarajućim higijenskim uslovima, nivou osvetljenja, a takođe se pritom i organizuje smeštaj sa što manjom potrebnom površinom po prasetu. Obezbeđen je poseban temperaturni režim koji počinje sa određenom vrednošću koja se postepeno smanjuje kako prasad rastu. Prasad ostaju u odgoju 8 nedelja posle čega su spremna za prodaju ili za prebacivanje u tovilište.
Tovilište
U tovilištu se obavlja tov svinja težina od 25 do 100 kg. Objekti tovilišta su izgrađeni sa primarnim funkcijama vezanim za sam tov, ali i na principima kontrole mikroklimatskih promena, stalne cirkulacija svežeg vazduha, uštede energije, lake manipulacije sa životinjama i zoo-higijene. Tovilišta su podeljena na prostor za predtov, tj. odgoj svinja do 60 kg i prostor za tov svinja iznad 60 kg mase, a na osnovu mase se određuju i površina prostora po tovljeniku, kao i vrsta i parametri ishrane. Na farmi se koriste proverena, visokokvalitetna prirodna hraniva bez prisustva genetski modifikovanih elemenata, iz sopstvene ratarske proizvodnje ili od naših pouzdanih partnera.

Rezultati i vizija rada

Na farmi 'Sečanj' utrošak hrane je manji nego u tradicionalnoj proizvodnji, a mesnatost tovljenika je veća od proseka. Takođe, farma je daleko iznad proseka domaćih proizvođača po svim bitnim parametrima: broju živorođene prasadi, broju tovljenika po krmači, starosti tovljenika pri isporuci, dnevnom prirastu i konverziji hrane.

Zahvaljujući visokom genetskom potencijalu grla, dobrom menadžmentu, optimalnim uslovima u savremeno opremljenim objektima i sprovođenju visoko higijenskih biosigurnosnih i zravstvenih mera, dobija se krajnji proizvod visokog kvaliteta koji se bez problema plasira na tržištu.

Preduzeće 'MassAgrar' d.o.o. obrađuje poljoprivredne površine (u zakupu) čiji proizvodni potencijali daleko prevazilaze potrebe farme, tako da se, sem povećanja količine stočne hrane koja se proizvodi za sopstvene potrebe, vrši i proizvodnja i skladištenje, te prodaja ratarskih proizvoda za tržište.

Na taj način se na farmi 'Sečanj' dodatno snižavaju troškovi proizvodnje tovljenika i istovremeno unapređuje kontrola i pouzdanost izvora stočne hrane, pošto su ekološki aspekti ratarske proizvodnje deo jednog potpuno zaokruženog procesa.

U sklopu konstantne težnje za optimizovanjem na svim poljima u planu je implementacija nekoliko mogućnosti koje mogu značajno da utiču na unapređivanje poslovanja:

Uvođenje sistema tečne ishrane - rešenje koje omogućuje veliku iskorišćenost ponuđene hrane, bez rastura, kao i uključivanje nusproizvoda u ishranu svinja. Mnogi nusproizvodi iz drugih proizvodnih procesa mogu biti korišćeni kao sirovinska osnova za tečnu ishranu (surutka, pivski kvasac ...). Sa ovakvom tehnologijom hranjenja moguće je očekivati uštedu od minimum 30% na ukupnu cenu hrane.

Investiranje u mešaonu stočne hrane na samoj farmi u cilju smanjenja zavisnosti od dobavljača i uticaja cenovnih oscilacija tokom godine. Očekivane uštede koje bi se ostvarile mešaonom su oko 15-20% ukupne cene hrane.

Investiranje u rekonstrukciju silosa i izgradnju sušare za smeštaj sirovina za fabriku stočne hrane, kao i rad po tržišnom principu iznajmljivanja i lagerovanja zrnastih proizvoda (žito, kukuruz, ječam i dr.)

U planu je, takođe, izgradnja skladišta tečnog stajnjaka (laguna) pošto je, zahvaljujući velikom broju životinja uzgajanih na farmi, moguće prikupiti oko 10-12 miliona kilograma stajnjaka za đubrenje obradivih površina.
Naši partneri

- - - - - - - - -

TOP